ONAS

 
 
 

0911 897 377
 

 
 
 
 

ONAS

 • ONAS je občianske združenie O NÁS – ľuďoch s postihnutím, ich rodinných príslušníkoch a sympatizantoch, ktorým sú smerované všetky naše aktivity.
 • Vzniklo z potrieb rodín s postihnutou osobou v Košiciach a okolí s cieľom zlepšenia ich zložitej životnejsituácie.
 • Cieľ činnosti združenia:

  • Primárnym cieľom združenia je združovať a pomáhať postihnutým osobám a ich blízkym, zamerať sa na rodinu ako celok a pomáhať napredovať rozvoju osobnosti bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.
  • Zamerať sa na sociálnu, športovú a kultúrnu činnosť
  • Podpora rehabilitácie
  • Podpora integrácie
  • Podpora aktivít,  zameraných prioritne pre zdravotne postihnutých a ich blízkych

Hlavné činnosti združenia:

 • Poukazovanie na bariérovosť
  • Poskytovanie pomoci a poradenstva pri riešení architektonických bariér
  • Vytvorenie a vedenie databázy bezbariérového ubytovania v SR
  • Práca so zdravotne postihnutými a ich príbuznými
   • Realizácia tvorivých dielní
   • Poskytnutie priestoru a vytvorenie podmienok na rehabilitáciu, športové, voľnočasové, relaxačné aktivity
   • Aktivity zamerané na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových  podujatí  a rekondičných pobytov
   • Práca odborníkov s postihnutými
  • Podpora v oblastiach:
   • poradenskej
   • sociálnej
   • finančnej
   • materiálnej
  • Organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov
  • Spolupráca so súkromným a verejným sektorom
  • Tvorba samostatných projektov, činností realizovaných členmi združenia, dobrovoľníkmi i v spolupráci s inými združeniami
  • Podpora a sprostredkovanie informácií o sociálnych veciach, týkajúcich sa zdravotného postihnutia
  • Prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky
  • Zabezpečenie personálneho obsadenia v sídle združenia
  • Činnosti zamerané na vzájomnú integráciu
  • Spolupráca s inými združeniami a nadáciami pri organizovaní a realizovaní väčších zámerových cieľov